Oрганизациона шема

Oрганизациона шема

Контакти

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Тамара Стојчевић
ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Нада Миљуш


Саша Марковић


Момчило Гајић


Петар Јањић

4
СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА ВЛАДЕ И РАДНИХ ТЕЛА ВЛАДЕ СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР, КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Помоћник: Нада Миљуш
БИРО ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
Начелник Бироа: Вања Каличанин

Број извршилаца: 12

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 40
Помоћник: Саша Марковић
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И НАДЗОРА
Шеф Одсека: Едита Ђурановић

Број извршилаца: 5
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КООРДИНАЦИЈЕ, АНАЛИЗУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Шеф Одсека: Сузана Оташевић

Број извршилаца: 5

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 10
Помоћник: Момчило Гајић

Број извршилаца: 10

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 10
Помоћник: Петар Јањић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 8
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ ВЛАДЕ
начелник Одељења:

Број извршилаца: 9

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 17

Као уже унутрашње јединице изван састава сектора образоване су: Одељење за финансијско-материјалне послове, Одељење за правне послове и људске ресурсе и Одељење за опште послове, са 39 извршилаца.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења: Гордана Јовановић
Телефон: 3617-610
Број извршилаца: 9
Начелник Одељења: Десанка Дуран
Телефон: 3617-716
Број извршилаца: 9
Начелник Одељења: Богдан Мамић
Телефон: 3610-336
Број извршилаца: 21